Jak získat příspěvek

POMŮCKY S MOŽNOSTÍ PŘÍSPĚVKU OD ÚŘADU PRÁCE

Jak postupovat při žádosti o kompenzační pomůcku?

 1. Navštívit Tyfloservis, kde si vybranou pomůcku vyzkoušíte a získáte písemné doporučení o její vhodnosti pro Vás.
 2. Kontaktovat dodavatele, tedy Sagittu Ltd. spol. s r.o., 511 440 500 nebo lupy@sagitta.cz pro vystavení zálohové faktury, kterou je třeba doložit s ostatními dokumenty na Úřad Práce, žádost pro ÚP ke stažení zde.
 3. Navštívit obvodního lékaře, který písemně potvrdí anamnézu.
 4. Podat žádost se všemi dokumenty na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce.
 5. Vyčkat na rozhodnutí ÚP a obdržení finančního příspěvku
 6. Kontaktovat opět dodavatele pomůcky - Sagittu Ltd. spol. s r. o. (kontakty viz výše v bodu 2) pro platbu a dodání pomůcky.
 7. Doložit na úřadě nákup pomůcky a její zaplacení. (Společně s fakturou také doklad EET nebo příjmový doklad od PPL či jiné přepravní společnosti)

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí a dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se v souladu s právními předpisy a zákonem považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.

Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku, odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (od 3 let věku) a na pořízení vodicího psa (od 15 let věku).


Pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku je nutné splnit ještě následující podmínky:

 • zvláštní pomůcka umožní sebeobsluhu nebo poslouží k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím,
 • zvláštní pomůcku je možné v sociálním prostředí žadatele používat.

Kategorie zrakového postižení

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen zákon o dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy, které přiznání příspěvku vylučují.


Těžká zraková postižení jsou uvedena pod bodem 2. přílohy a jsou zde rozdělena do čtyř kategorií:

     a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
     b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
     c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),
     d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou konkrétní pomůcku má jednotlivá osoba nárok.


Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat?

Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – vyhláška MPSV ze dne 29. 11. 2011, (č. 388/2011 Sb.).


Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je dostupný příspěvek na tyto kompenzační pomůcky:

 1. kalkulátor s hlasovým výstupem,
 2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
 3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
 4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a) a b):

 1. vodicí pes,
 2. slepecký psací stroj,
 3. DYMO kleště,
 4. multifunkční elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
 5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
 6. indikátor barev pro nevidomé,
 7. měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
 8. braillský displej pro nevidomé,
 9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
 10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c)

 1. diktafon

Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d):

 1. kamerová zvětšovací lupa,
 2. digitální zvětšovací lupa.

Výše příspěvku

Je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

U pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, bude příspěvek poskytnut jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum jednotlivce činí v současnosti 3.410 Kč, osminásobek je 27.280 Kč. Pokud spolu žijí dvě zletilé osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3.140 a 2.830, dohromady 5.970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47.760 Kč. Za společně posuzované osoby jsou považováni rodiče a děti, manželé a dále všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním a existenčním minimu (č. 110/2006 Sb., v platném znění).

U pomůcek s cenou od 10 000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, jejíž přiznání bude posuzovat krajská pobočka úřadu práce. V takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1.000 Kč je nutná vždy.