Jak získat příspěvek

POMŮCKY S MOŽNOSTÍ PŘÍSPĚVKU OD ÚŘADU PRÁCE

Jak postupovat při žádosti o kompenzační pomůcku?

  1. Navštívit Tyfloservis, kde si vybranou pomůcku vyzkoušíte a získáte písemné doporučení o její vhodnosti pro Vás.
  2. Kontaktovat dodavatele, tedy Sagittu Ltd. spol. s r.o., 511 440 500 nebo lupy@sagitta.cz pro vystavení zálohové faktury, kterou je třeba doložit s ostatními dokumenty na Úřad Práce, žádost pro ÚP ke stažení zde.
  3. Navštívit obvodního lékaře, který písemně potvrdí anamnézu.
  4. Podat žádost se všemi dokumenty na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce.
  5. Vyčkat na rozhodnutí ÚP a obdržení finančního příspěvku
  6. Kontaktovat opět dodavatele pomůcky - Sagittu Ltd. spol. s r. o. (kontakty viz výše v bodu 2) pro platbu a dodání pomůcky.
  7. Doložit na úřadě nákup pomůcky a její zaplacení. (Společně s fakturou také doklad EET nebo příjmový doklad od PPL či jiné přepravní společnosti)

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí a dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se v souladu s právními předpisy a zákonem považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.

Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku, odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (od 3 let věku) a na pořízení vodicího psa (od 15 let věku).


Pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku je nutné splnit ještě následující podmínky:

  • zvláštní pomůcka umožní sebeobsluhu nebo poslouží k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím,
  • zvláštní pomůcku je možné v sociálním prostředí žadatele používat.

Kategorie zrakového postižení

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat?

Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (vyhláška MPSV ze dne 29.11.2011, (č.388/2011 Sb.). Doplněná vyhláškou č. 408/2017)Výše příspěvku

Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby (žadatele) činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč. Je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

U pomůcky levnější než 10 000 Kč se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu.

Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).

U pomůcek s cenou od 10 000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Se zákonem určené 10% spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1000 Kč je nutná vždy.